Ms. Shae Ellsworth

Shoho Black Belt

Ms Shae Ellsworth is a Shoho Black Belt.